REGULAMIN6 Bytomskiego Półmaratonu

I. ORGANIZATOR

1. Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom.

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu.

3. Patronat honorowy - Prezydent Bytomia Damian Bartyla oraz Parafia Świętego Krzyża w Bytomiu- Miechowicach.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Termin - 21 września 2014 r. start godz. 11.00, zakończenie godz.14.00.

2. Miejsce: Bytom-Miechowice . Start i meta - ul. Matki Ewy 9.

3. Długość trasy - 21,097m. (2 pętle) lub 10.500 m (1 pętla).

4. Wybór długości trasy odbywać się będzie podczas zapisów.

5. Trasa biegu - 100% nawierzchni asfaltowej.

6. Oznaczenie trasy- co 1km.

7. Punkty odżywiania i odświeżania znajdować się będą co 5 km. Stoły na punktach rozmieszczone zostaną w następujący sposób:
- pierwszy – pojemnik z wodą do gąbek
- banany i batony odżywcze
- trzeci – woda

8. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.

9. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 3 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 14:00, zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC PÓŁMARATONU.

III. UCZESTNICTWO

1. Prawo startu mają osoby, które do dnia 21 września 2014 roku ukończą 18 lat. Osoby, które do 21 września 2014 roku, ukończyły 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, oraz dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących już na liście opłaconych). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, Bytom-Miechowice, ul. Matki Ewy 9 (budynek Szkoły Podstawowej nr 33), w dniach:
-20. 09. 2014 r.(sobota) w godz. 15.00 - 21.00
-21. 09. 2014 r.(niedziela) w godz. 6.00 - 9.30 - TYLKO ODBIÓR PAKIETÓW


W przypadku braku możliwości odebrania pakietu osobiście, pakiet może być odebrany przez osobę upoważnioną na piśmie. (wzór dostępny tutaj).

Nie będzie możliwości odbioru pakietu startowego po zakończeniu imprezy.

4. Decyzje lekarzy zawodów dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

5. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.

6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym "Champion Chip". Każdy z uczestników otrzyma chip jednorazowy, który należy oddać po przekroczeniu linii mety. Do klasyfikacji generalnej liczony jest czas brutto.

7. Chip należy przytwierdzić do sznurowadła prawego lub lewego buta tak, aby znajdował się na wysokości kostki.

8. Szatnia mieścić się będzie w Szkole Podstawowej nr 33 i czynna będzie w dniu zawodów, w godzinach od 7.00 do 15.00. Wydawanie rzeczy zawodników z depozytu, będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za przechowywane rzeczy. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe.

9. W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:

- numer startowy:
- zawodnicy startujący na dystansie półmaratonu - numery od 1 – 1999 (koloru białego)
- zawodnicy startujący na dystansie 10 KM – numery od 2000 - 2999 (koloru żółtego)
- koszulkę techniczną – rozmiary koszulek należy podać w formularzu zgłoszeniowym na podstawie wymiarów podanych na stronie półmaratonu. W Biurze Zawodów nie będzie możliwości wymiany koszulek.
Dla zawodników zapisujący się w Biurze Zawodów organizator przygotuję ograniczoną ilość koszulek i rozmiarów.
- gąbkę,
- napoje na trasie i mecie biegu,
- bon na bezpłatny posiłek po ukończeniu biegu,
- upominki przygotowane przez sponsorów,
- po zakończeniu biegu możliwość skorzystania z pryszniców.

10. W Biurze Zawodów z przyczyn technicznych nie będzie możliwości zmiany dystansu.

11. Podczas trwania imprezy organizator uruchomi Punkt Informacyjny na terenie Szkoły.

IV. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej biegu: www.bytomskipolmaraton.pl do 15 września 2014 r.

W dniach 19 - 20 września 2014 r. zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów.

2. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej.

Opłata startowa dokonana do dnia 31.07.2014 wynosi 50 PLN.
Od 01.08.2014 do 31.08.2014 wynosi 70 PLN.
Opłata dokonana od 1.09.2014 do 15.09.2014 90 PLN
Opłata dokonywana w Biurze Zawodów w dniach 19-20 września wynosić będzie 150 PLN.
Opłatę należy wpłacać na konto bankowe podane
Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom
ul. Nickla 143a, 41-908 Bytom
ING Bank Śląski 05 1050 1230 1000 0023 5976 8757
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko.

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani cesji na innego zawodnika.

4. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.

5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.

Z opłat zwolnieni są: zwycięzcy kategorii generalnych i kategorii wiekowych V Półmaratonu Bytomskiego.
BĘDZIEMY ZASZCZYCENI WASZĄ OBECNOŚCIĄ W SZÓSTEJ EDYCJI NASZEGO BIEGU.

V. KLASYFIKACJE

W Półmaratonie Bytomskim będą prowadzone klasyfikacje:
Indywidualne:
a) generalna mężczyzn,
b) generalna kobiet,
c) w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

kobiety:
- K-16: 16 - 19 lat
- K-20: 20 - 29 lat,
- K-30: 30 - 39 lat,
- K-40: 40 - 49 lat,
- K-50: 50 – 59 lat ,
- K -60 i starsze ,


mężczyźni:
- M-16: 16 - 19 lat,
- M-20: 20 - 29 lat,
- M-30: 30 - 39 lat,
- M-40: 40 - 49 lat,
- M-50: 50 - 59 lat,
- M-60: 60 - 69 lat,
- M-70: 70 lat i starsi

VI. NAGRODY

1. Każdy zawodnik, który ukończy półmaraton w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

2. Zwycięzcy klasyfikacji w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn nabywają prawo bezpłatnego startu w kolejnym Półmaratonie Bytomskim w 2015 r.

3. Nagrody finansowe otrzymają zawodnicy w klasyfikacji generalnej:

KOBIETY:
1 miejsce - 1500 PLN
2 miejsce - 1000 PLN
3 miejsce - 800 PLN

MEŻCZYŹNI:
1 miejsce - 1500 PLN
2 miejsce - 1000 PLN
3 miejsce - 800 PLN


4. Nagrody finansowe otrzymają zawodnicy w klasyfikacji wiekowej:


Kobiety: I miejsce, II miejsce, III miejsce.
1-200 zł
2-150 zł
3-100 zł

Mężczyźni: I miejsce, II miejsce, III miejsce.
1-200 zł
2-150 zł
3-100 zł

5. W godzinach 14.00 – 14.30 można będzie zgłaszać zastrzeżenia i protesty co do wyników biegu i klasyfikacji w Biurze Zawodów. Po tym terminie wszystkie dodatkowe protesty i zastrzeżenia nie będą przyjmowane.

6. Zawodnicy którzy podczas biegu zmienią długość trasy (10.5 km na 21 km lub odwrotnie) zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

7. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom klasyfikacji generalnej oraz triumfatorom we wszystkich kategoriach wiekowych. Początek wręczania nagród o godz. 15:00

8. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg w regulaminie czasie wezmą udział w KONKURSIE, w której nagrodą główną będzie 5 000 zł (liczby startujących - do 1200 osób). Jeżeli liczba startujących wyniesie 1200 lub więcej uczestników, wówczas nagrodą główną konkursu będzie samochód osobowy. Regulamin konkursu znajduję się na stronie internetowej Półmaratonu.

9. Z udziału konkursie, wyłączeni są organizatorzy i członkowie ich rodzin.

VII. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

1. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.

2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.

3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służby porządkowej.

4. Wszyscy uczestnicy biegu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających numerów startowych.

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Zawodów oraz na trasie biegu.

2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).

3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.

6. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.Dyrektor Półmaratonu: Michał Napierała Bytom, 31.03.2014
Zapisy
facebook
Copyright © 2014 6 Bytomski Półmaraton - 21 września 2014